Yxtaholms samfällighetsförening 

Om YSF

Samfälligheten

Yxtaholms Fritidsområde ligger vid väg 55, mellan Flen och Malmköping. Området ligger i Flens kommun.

För att tillvarata våra gemensamma intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna, såsom vägar, vattenledningar, grönområden, bryggor och liknande finns en samfällighetsförening.

I samfällighetsföreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar.

Vad innebär medlemskap?

Som medlem förväntas du delta i arbetet med att sköta om föreningens ekonomi, administration,  gemensamhetsanläggningar och grönområden.  

Det kan handla om att delta i styrelsearbete, att ta på sig ansvarsområden och/eller att arbeta under arbetsdagarna eller andra insatser som bidrar till den allmänna skötseln.

Att lägga ut arbetsuppgifterna på professionella aktörer är ekonomiskt omöjligt. 

Utan medlemmarnas engagemang fungerar inte föreningen.

Området

Yxtaholms samfällighetsförening består av 122 tomter. Dessa är fördelade på de sju lokalområdena
- Hägerbo
- Kvarnmon
- Kvarnbacken
- Mellösa
- Stavsjöhöjden
- Ulvsunda
- Yxtakvarnshöjden

Till området hör också allmänningar och gemensamhetsanläggningar samt sjöarna Stavsjön och Mellösasjön med möjlighet till bad, fiske och båtliv.

Totalarealen är cirka 80 hektar med ett vägnät på cirka 5 kilometer.

 

OrganisationStyrelsen

Samfälligheten navigeras med hjälp av ett antal medlemmar som valts till olika förtroendeposter. Några av dessa är styrelsens ledamöter som består av en ordförande, en kassör, en sekreterare, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Övriga förtroendevalda

Knutna till styrelsen är också en skogsansvarig, en vattenansvarig, en väg-ansvarig samt tre bryggfogdar. Deras ansvar är att övervaka respektive arbetsområde samt att vara en kanal mellan medlemmar och styrelse.

Dessutom utses för varje lokalområde en representant som har till uppgift att föra fram medlemmars idéer och synpunkter till styrelsen. Områdesrepresentanten organiserar också arbetet med gemensamma skötselområden, till exempel under föreningens arbetsdagar.

Se förtroendevalda för detta verksamhetsår.


Stämma/Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen i månadsskiftet juni/juli, vanligen söndagen efter midsommarhelgen.  Då väljs vilka medlemmar som ska  sitta i styrelsen och vilka som ska tilldelas andra förtroendeuppdrag. 

På stämman redovisas året som gått, till exempel föreningens inkomster och utgifter, godkänns bokslut och presenteras förslag på kommande års budget.

Stämman fastställer också föreningsavgiften och behandlar förslag och motioner från medlemmar och styrelse.

Stadgar

Till grund för föreningens utformning ligger föreningens stadgar. I dessa regleras till exempel styrelsens sammansättning och rutiner för årsstämman. 

Föreningens verksamhetsår är 1 maj-30 april. 

Läs föreningens stadgar.


Gemensamma tillgångar

Flygbild över Yxtaholms fritidsområdeTill vänster norra änden av Mellösasjön och till höger Stavsjön med badplatsen. Vägarna är Hägerbovägen och Stavsjöhöjden


Allmänningar

Allmänningarna är de marker inom området som ligger utanför tomtgränserna. Allmänningarna är allas ansvar och sköts av föreningens medlemmar, till exempel röjning av sly och bekämpning av björnlokor.

Skogar

Skogen skall vara till för rekreation i första hand. Vi vill inte bedriva ett kommersiellt skogsbruk utan snarare få till stånd en park- och strövliknande miljö där till exempel vissa delar lämnas helt orörda.

Skogsstigar

Löfstigen är en genväg genom skogen mellan Hägerbovägen 39-41 och Höjdvägen 6. 

Badstigen löper mellan parkeringen vid Stavsjöbadet, Stavsjöhöjden och Höjdvägen. 


VÄGAR och VATTENVägar

Samfällighetens vägnät är cirka 5 kilometer. Vägarna ska hålla en bra grusvägsstandard, vilket innebär att de regelbundet hyvlas och saltas sommartid och plogas och sandas vintertid. 

Vintertid kan dock framkomligheten vara delvis begränsad.

Läs mer om vintervägar.

Vattenavstängningar finns vid tomtgränserna.


Vatten

Fastigheterna inom samfälligheten är anslutna till kommunalt vatten.

Vattenledningsnätet är gemensamt och avstängningar finns vid tomtgränserna.

Vattenavgiften betalas av föreningen till kommunen och fördelas sedan mellan medlemmarna.

SJÖAR


Mellösasjön och Stavsjön

Mellösasjön och Stavsjön, ger möjlighet till bad och fiske. Vid Stavsjön finns en större allmän badplats med tillhörande bad- och båtbrygga.

Vid Mellösasjön finns en mindre badstrand med badbrygga mellan Sjövägen 3 och 5. Vid Ulvsundavägen 5  finns också en  mindre båtbrygga.

I Stavsjön är det förbjudet att använda motor till båtarna och i Mellösasjön får inte effekten på motorn vara större än 4 hkr.

Alla båtägare hjälps åt att lägga i och ta upp båtarna.

Läs mer om båtplats.


Fiske

Föreningen betalar 10 stycken fiskekort som ger medlemmar fiskerätt inom den gräns som finns på områdeskartan. Vi har inte tillåtelse att fiska med nät.