Yxtaholms samfällighetsförening 

Bra att veta


Arbetsdagen avslutas med gemensam korvgrillning.


Arbetsdagar/Städdagar

Varje år har vi gemensamma arbetsdagar  Dessa inträffar oftast sista lördagen i april. Arbetet organiseras inom varje lokalområde som ansvarar för underhåll av gemensamhetsanläggningar samt städning och röjning av respektive områdes skötselområde.

Kallelse till arbetsdagarna kommer på hemsidan, i Facebook-gruppen och på föreningens anslagstavlor. Information om samlingsplats och arbetsuppgifter får du av områdesvärdarna.

Se vilka röjningsområden ditt lokalområde ansvarar för


Båtplats

Föreningens båtplatser finns vid Stavsjön och Mellösasjön. Avgiften för att ha båtplats är 100 kr per år. För att få en båtplats måste du ställa dig på kö.

Du kan inte överlåta båtplats till någon annan medlem eller till en ny ägare vid försäljning.

Om du önskar hyra båtplats kontakta någon av våra bryggfogdar:

Stavsjön: Ulf Stridh u.stridh@telia.com 
Mellösasjön: Tommy Moser
tommy@08vvs.se

 

Elda trädgårdsavfall vecka 17

Från och med 1 januari 2024 är det enligt ny EU-lag förbjudet att elda trädgårdsavfall. Dock råder det för närvarande osäkerhet kring hur lagen ska tolkas. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer 21 maj att fatta beslut om hur lagen ska tillämpas i kommunen. Fram till dess är det, enligt tidigare regler, tillåtet att elda trädgårdsavfall vecka 17.  

Läs mer om eldningsregler i Flens kommun 

Grovsopor kan du lämna vid Frutorps återvinningscentral.


Hushållssopor och grovsopor

Hushållssopor slängs i de gemensamma containrarna vid infarten till området. 

I en låda under anslagstavlan hittar du gröna avfallspåsar. Dessa ska användas för matavfall, t.ex. matrester och kaffefilter.
Läs mer om gröna påsen. 

För att förhindra dålig lukt är det viktigt att vi håller rent vid containrarna och att  luckorna stängs. Observera att sopor utanför containrarna inte tas om hand. 

Grovsopor hanterar varje medlem själv.
Frutorps återvinningscentralKÖR SAKTA!
Akta våra barn och husdjur!

Vi kör inte fortare än 30 km/h inom området. Det är viktigt att fartgränsen hålls, framför allt för att skydda våra barn och husdjur.

Dessutom bidrar hastighetsbegränsningen till minskat slitage på vägarna. Vi slipper också vägdamm, som kan vara mycket besvärande för berörda fastighetsägare.

Informera era gäster om våra hastighetsregler.


Medlemsavgift

Stämman beslutar utifrån ett förslag från styrelsen om medlemsavgiftens storlek samt när den betalning ska ske.

Om medlem inte betalar medlemsavgiften kan styrelsen vända sig direkt till kronofogden för att få beloppet utmätt.

Avgiften ska betalas senast 31 augusti. Vid försening tas en förseningsavgift ut.

Vid minusgrader är risken stor att det blir isbildning som gör vägarna okörbara.


Området mellan tomt och väg

Varje tomtägare har ansvar för att området mellan tomten och vägen är välskött året om. Klipp gräs och buskar, ta bort sly.

För att dagvattnet ska kunna rinna undan är det särskilt viktigt är att hålla rent i dikena och rensa rören så att det inte blir översvämning vid snösmältning och regniga dagar.


Slam- och latrintömning

Fastighetsägaren ombesörjer själv bokning av slam- och latrintömning hos Sörmlands vatten och avlopp via telefon eller webbsida.

Sörmlands vatten slamtömning
Sörmlands vatten latrintömning

Avstängningar finns vid tomtgränserna


Stäng av vattnet

Sköt om din vinteravstängning och kontrollera att avstängning och eventuell dränering fungerar.

Läckage som beror på felaktig hantering eller bristande tillsyn debiteras fastighetsägaren.
Trädfällning

Observera att skog utanför din tomt tillhör föreningen. Där får nedtagning av träd endast göras i samråd med den skogsansvarige i föreningen.

Om du tar ner träd på den egna tomten är det alltid bra att prata med dina grannar. eftersom trädfällningen till exempel kan  påverka insyn och solinsläpp.

Om trädfällningen innebär ett större ingrepp på omgivningen måste du I vissa fall söka marklov.  Kolla med Flens kommun om du är osäker.


Vintervägar

Vägarna ska hålla en bra grusvägsstandard, dvs. regelbundet hyvlas och saltas sommartid och plogas och sandas vintertid.

Grusvägsstandard kan inte likställas med underhållet av gator i tätbebyggt område eller med hårt trafikerade vägar, vilka alltid åtgärdas i första hand. Vår utförare  måste  alltid prioritera till exempel väg 55 och Flens gatunät, vilket ofta innebär att det blir en fördröjning innan våra vägar åtgärdas.

Ta därför i beräkningen att områdets vintervägar inte alltid kan erbjuda perfekt framkomlighet.


Ägarbyte

Vid ägarbyte vill vi att du meddelar föreningen den nye ägarens namn och adress så snart som möjligt. Under det verksamhetsår som ägarbytet skett svarar den nye och den förra ägaren gemensamt för debiterade föreningsavgifter.

Av praktiska skäl debiteras avgifter den ägare som föreningen känner som den som är senast lagfaren.