Yxtaholms samfällighetsförening 

Yxtaholm samfällighetsförening 

 

Yxtaholms Fritidsområde ligger vid väg 55, mellan Flen och Malmköping, ca 3 km norr om Flen. Området tillhör Flens kommun. Totalareal ca 80 hektar, vägnät ca 5 km. Området består  av 122 tomter fördelade på sju lokalområden samt allmänningar och gemensamhetsanläggningar.

Föreningen
För att tillvarata våra gemensamma intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna såsom vägar, vattenledningar, grönområden, bryggor o. dyl., finns en samfällighetsförening. I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare minst två ledamöter. De sju områdesrepresentanterna har till uppgift att föra fram idéer och synpunkter till styrelsen samt vara områdets kontaktperson. Föreningens verksamhetsår är 1 maj – 30 april. Meddelande till föreningen kan lämnas till områdets kontaktperson eller lämnar/sändas till någon av de övriga förtroendevalda.

Stämma
Ordinarie årsmöte hålls årligen första söndagen i juli månad. Då väljs styrelse och funktionärer, godkänns bokslut och fastställs föreningsavgift. Dessutom behandlas övriga förslag/motioner från medlemmar och styrelse. Förslag och motioner inlämnas skriftligen till styrelsen senast i april månad.

Avgift
Styrelsen upprättar en budget för kommande verksamhetsår. Denna framläggs på föreningsstämman och skall godkännas av densamma. Med utgångspunkt från budgetförslaget upprättas en debiteringslängd vilken innehåller de belopp som skall uttaxeras av respektive medlem samt när betalning skall ske.

Adress
Yxtaholms Samfällighetsförening, c/o Agneta Stridh, Lännavägen 10 C, 141 63 Huddinge, Mailadress astridh@telia.com

Båtplats
Styrelsen har beslutat att de som har båtar vid de gemensamma bryggorna i samfälligheterna får en avgift från nästa år. En avgift om 100 kr/båtplats kommer att debiteras i samband med medlemsavgiften från och med verksamhetsåret 2022/23. En kö till båtplats inrättas från och med nästa verksamhetsår. Medlem som önskar båtplats anmäler intresse till styrelsen. Båtplatserna hör inte till fastigheten, utan återgår till föreningen vid försäljning av fastighet. 

Sophantering
Viktigt att luckorna till sopcontainern stängs ordentligt.

Grovsopor måste varje boende själva ombesörja transport till Frutorp ÅVC. 
Har man inte själv möjlighet att åka med grovsopor kan man beställa hämtning, se nedan.

Frutorps ÅVC öppettider

Våra öppettider på återvinningscentralen

​Måndag

07.00-16.00

Tisdag

07.00-16.00

Onsdag

07.00-19.00 Kvällsöppet

Torsdag

07.00-16.00

Fredag

07.00-16.00

Lördag

09.00-13.00

Söndag

Stängt

Hämtning av grovavfall för Småhus och frididshus bokas på Furutorps ÅVC hemsida

https://sormlandvatten.se/sjalvservice/sjalvservice-renhallning/hamtning-grovavfall/

Varje hushåll får lämna sex kollin (inte sopsäckar med avfall) som väger max 25 kg styck och kan lyftas av en person. Möbler, cyklar och liknande får lämnas i sin normala storlek och vikt. Vill du lämna fler än sex kollin kan du beställa hämtning av dessa mot en avgift, enligt nu gällande taxa.