Yxtaholms Samfällighetsförening
YSF.se

 2024-02-01 Vårstädningen kommer i år att vara den 27 april klockan 10.00. Ytterligare information kommer senare när våren är i antågande.

2023-07-24 ÄNDRAT DATUM FÖR JOBB MED BJÖRNLOKORNA. Vi väntar till den lördagen den 5 augusti kl. 10.00. Vanliga verktyg och skyddskläder är bra. Det visade sig senast att trimrar är bra nu när ängen är bra behandlad. -- Ulf Stridh

2023-07-17 Nu är Årsmötesprotokollet under distribution. Det finns även på Protokoll och kallelser.  --   Ulf Stridh

2023-06-04 Bekämpning och slagning av ängen vid containrarna sker nu på lördag den 8 juli klockan 10.00. Alla är välkomna (det går fortare om vi är många). Ta med lie och/eller andra verktyg för att slå gräs. Ha på er skyddande kläder, de kan orsaka brännblåsor vid stekande sol om växtsaften kommer t ex på armarna.

Årsmötet klarades av i söndags. Det gick smidigt och bra. Det är en vakans på områdeschef för Yxtakvarnshöjden. Protokollet kommer att distribueras så fort som möjligt.  --  Ulf Stridh

2023-06-13 Idag byttes en gammal trasig ventil ut. Därmed hoppas vi att problemet med vattentrycket är löst. Det är möjligt att vattnet är missfärgat efter ingreppet. Spola då tills missfärgningen är borta.  --  Ulf Stridh

2023-06-09 Nu har Årsmöteshandlingarna skickats ut. Har ni inte fått dem med mail så kanske vi har fel adress. Sju stycken har kommit tillbaka utan att komma fram. På Protokoll och kallelser finns en PDF att ladda ner. För att lämna mejladress använd u.stridh@telia .com. Vattenläckan vet jag tyvärr inget om. Facebook får användas för aktuell information.  --   Ulf Sridh

2023-05-17 Vi har beslutat att årsmötet blir den 2 juli klockan 11.00 på dansbanan. Mötesordförande på årsmötet blir Ann-Charlotte Munter, kommunalråd (S) i Flen. De flesta kommer att få årsmöteshandlingarna via mail. Därför är det viktigt att ni har rätt mailadress. Handlingarna kommer också att läggas ut här på hemsidan.
Det arbetas febrilt med en vattenläcka vid första båtbryggan i Mellösasjön. Det blir förhoppningsvis klart under onsdagen.

2023-04-20 Sophämtningsavgifter
Nationellt har beslutats att den 1 januari 2027 ska alla kommuner i Sverige ha infört fastighetsnära hämtning. Under sommaren 2023 fattas beslut i  kommunerna vilket insamlingssystem som kommer att införas.

För Yxtaholms fritids samfällighet som för närvarande är anslutna till det anvisade gemensamma kärlet kommer vi att ändra grundavgiften för de som ej är permanentboende från och med 1 januari 2023 i väntan på beslut enligt ovan.

Nuvarande avgift för samtliga är grundavgift är 2150 kr per år vilket kvarstår för de som är permanentboende.
Ny avgift för fritidsboende (ej folkbokförd) i området blir 1570 kr per år. Förändringen kommer att ske på nästkommande faktura.

Är det någon i området som vill passa på att få vass klippt när Samfälligheten klipper hör av er till ordföranden Catherine Fahlen Zelander.

023-01-30 I dessa granbarkborretider har vi fått förfrågningar om inte granar, även på tomterna, bör avverkas. Styrelsen kan inte råda i detta, så varje fastighetsägare får själv ta beslut om och genomföra eventuell avverkning genom att ta kontakt med lämplig huggare. Jag rekommenderar Jakob Thunell, Hästens Storskogsentrepenad 070-059 33 30. Duktig, noggrann och prisvärd. //Lasse Lagander, skogsansvarig2

Hej

Granbarkborrarnas angrepp på granarna i Sörmland är inte över.

Samfälligheten har under flera år tagit ner enstaka eller grupper med granar som drabbats av granbarkborren. Tidigare diskussion om avverkning av skogen ledde till att flera av fastighetsägarna ville att skogen skulle sparas i förhoppning om att den skulle klara sig från angrepp. Utifrån detta valde samfälligheten att inte ta ner alla granar då, men nu har dessvärre flera av de återstående granar som finns på samfällighetens mark drabbats av granbarkborreangrepp.

I slutet av förra sommaren drabbades vi av ett större granbarkborreangrepp i skogen mellan Hägerbovägen 29 och Stavsjöhöjden 1, varför vi nu tvingas avverka hela beståndet för att undvika vidare spridning. Det innebär att alla granar tas bort, men det mesta av björk, asp, ek och tall sparas, dessutom kommer ungträden närmast vägen att sparas.

För att minska spridning måste granarna tas ner innan det åter igen blir vår och granbarkborrarna börjar svärma och föröka sig och därmed kunna angripa fler granbestånd i vår närhet. De granar som ser friska ut kommer också att avverkas då de sannolikt har eller kommer att få barkborreangrepp.

För att snabbast möjligt värna om återväxten, kommer allt ris samlas ihop och flisas. En gles nyplantering av gran kommer att göras samt en gallring bland allt lövsly för att framöver få en fin blandskog. Styrelsen kommer att ansöka om bidrag och sakkunnig rådgivning från Natur- kultur och miljöåtgärder i skogen, (NOKÅS), Skogsstyrelsen, för att på bästa sätt främja landskapsbilden och friluftslivet i vår närmiljö-

Om ni är intresserade vad Skogsstyrelsen har för information så kan ni följa länken nedan.

www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/insekter/granbarkborre/bekampning-av-granbarkborre/

Vi har fått in anbud från tre olika skogsbolag och valde Hästens Storskogsentreprenad/ /Östskog för jobbet. Enligt företaget Hästens Storskogsentreprenad är området för stort för att avverka manuellt med häst varför de kommer att använda skogsmaskiner som då kommer att göra sår i marken. Förhoppning är att vi får en kall vinter så marken är frusen så att så lite skada som möjligt uppstår. De kommer att utföra arbetet under vintern/våren 2023.

Hästens Storskogsentreprenad/Östskog uppskattar att den totala volymen av grantimmer, granmassa och energived uppgår till 600 kubikmeter. Utifrån gällande prislistor ger detta intäkter till föreningen på c a 270 000 kr. Den beräknade arbetskostnaden uppgår till c a 83 000 kronor. Till detta kommer en kostnad för nyplantering på c a 20 000 kr. Hästens Storskogsentreprenad/Östskog gör uppskattningen att föreningen skulle få ett netto på c a 150 000 – 200 000 kronor. Det bör dock påpekas att dessa belopp är ungefärliga att kan komma att ändras varefter prislistor och kostnader förändras.

Vi uppmanar boende som vistas i skogen se upp då döda träd kan utgöra en fara då de lättare ramlar. 

Styrelsen beklagar att vi måste ta ner skogen då den är ett fint rekreationsområde för våra medlemmar men vi hoppas på en förståelse hos er.

Med Vänlig Hälsningar Styrelsen

 

Styrelsen informerar:
- Vid trädfällning;
t.ex. av Vattenfall eller vid storm är det bra att veta vems fastighet träd och ris ligger på.
Styrelsen har därför ett önskemål om att vi alla har koll på våra tomtpinnar och märker ut dom på bästa sätt .

- Vintern 21/22 var många diken i området översvämmade, vilket till viss del berodde på kraftiga temperaturväxlingar där vattnet inte hann rinna undan innan det återfrös.
Det är därför viktigt att vi ser över våra rör och vägtrummor så gott det går innan vintern är här.
Eventuellt behöver dom rengöras.
Ser du t.ex. lera i rören, försök gräva ur med en spade.
Vid frågor; kontakta Tom-Erik Hedberg,  tel: 070 954 6095.

Till sist:
Tänk på att stänga av vattnet in till fastigheten när du lämnar ditt hus för längre tid och framförallt när du stänger för säsongen.

2022-07-21 Årsmötesprotokollet håller nu på att distribueras. Det finns också på sidan Protokoll och kallelser tillsammans med uppdaterade stadgar.

2022-07-03 Årsmötet har nu hållits och där bestämdes årsavgiften för nästa verksamhetsår. Den är 3000 kronor + 100 kronor om men har båtplats. Men som vanligt är det arbetsrabatt på 400 kronor. Avgiften betalas senast den 31 augusti på Nordea Plusgiro 93 26 14-1. De nya i styrelse och på andra poster finns nu på sidan Organisation.

2022-05-04 Den nya information.sbroschyren finns nu på sidan Om oss.

2022-04-12 Städdagen är den 23 april som de flesta säkert redan sett. Mellan klockan 10.00-13.00 med samling utanför områdesansvarigas hus eller där hen bestämt. Vid Hägerbo är väl vid badet lämpligast. Ta med lämpliga redskap för vad som ska göras. Korvgrillning kl. 13.00 vid boulbanan på Sjövägen. Samfälligheten fixar korv och dryck. Välkomna

2022-01-15 Nu har styrelsen bestämt städdag och det blir lördagen den 23 april. Nedan är en förklaring till vår grannsamverkan.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen.
Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
 
Metoden går ut på att alla i området håller extra uppsikt över våra grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.
 
Vi har också ett system med ett antal lokala kontaktombud och ett huvudkontaktombud. Det lokala kontaktombudet kan du meddela när du t.ex. stänger för säsongen och inte kommer att vara i fastigheten på länge eller när det ska stå en annan bil på tomten som kan väcka misstankar. Förutom att samordna de lokala kontaktombuden är huvudkontaktombudets uppgift att vara den person som polisen kontaktar när de har viktig information att förmedla. Här är även Länsförsäkringar Södermanland och Räddningstjänsten involverade.

Om du har frågor till polisen eller ser personer eller fordon som du tycker beter sig avvikande mejla grannsamverkan.kfv@polisen.se eller ring 114 14

Du kan också ställa frågan i Facebook-gruppen Vi i Yxtaholm. Där är det lätt att svara att den främmande bilen är en hantverkare, matleverans eller liknande

Ser du ett pågående brott ring 112.

Huvudkontaktombud
Ann Östvi, Stavsjöhöjden 1.

Lokala kontaktombud

Kvarnmon: Leif Östfeldt, Kvarnmovägen 1
Kvarnbacken: Björn Lidén, Hägerbovägen 22
Stavsjöhöjden: Anders Bjernudd, Stavsjöhöjden13
Hägerbo: Ulrika Pålsson, Hägerbovägen 47
Yxtakvarnshöjden: Linda Moser, Yxtakvarnshöjden 5
Ulvsunda: Annelie Ekstrand, Ulvsundavägen 22
Mellösa: ??

2021-12-15 Hej Som ni alla märkt har grävningen för fiber avslutats och alla som var intresserade har fått in fiber i sina hus. Nu är det bara att välja leverantörer vilket inte är så lätt. JULBLADET håller på att distribueras. Malilutskicket har gått iväg och breven är på lådan. Är det någon som ändå inte fått bladet skriv till astridh@telia.com eller hämta/öppna filen på Protokoll och kallelser.  -  Ulf Stridh

2001-09-21 Fiberinfo 2

Hej på er igen,

IP-Only har nu bokat in möte /syn med alla de intressenter som anmält sig för fiberanslutning. De kommer göra besök på plats from den här veckan (V.37) och planerar att vara klara med det i månadsskiftet.

Under V.38 planeras det för att ta ut maskiner och lite material, bla den teknikbod som kommer placeras på Ulvsundavägen vid Vattenfalls bod (pkt 3, på kartan som finns på Vårt Yxtaholm (Facebook)).

Schaktarbetena kommer att startas med sträckan Vikskär (pkt 1) till Ulvsunda (pkt 2). För att sedan gå genom området ner mot korsningen Ulvsundavägen / Hägerbovägen. Därefter upp längs Hägerbovägen och områdena där, tills man är klara.

Mvh

Peter & Tom-Erik, Mail: Peter: peter.wrangsell@haninge.se, Tom-Erik: tehedberg@gmail.com

2021-09-03

Hej på er,

Nu kommer snart arbetet med att schakta för fiber igång, slutet av september är planerna. Det är jag och Tom-Erik Hedberg som sköter kontakten ang detta för föreningens räkning.

Som vanligt kommer det vara lite bök och stök på våra vägar under arbetets gång. Detta måste vi acceptera och förstå att vi ibland kan få stå och vänta en stund om en maskin skulle stå på vägen. De flyttar på sig när de kan. Vissa arbeten kan inte avbrytas pang bom. Behöver ambulans eller räddningstjänst komma fram så bereds fri väg omgående.

Merparten av schakten kommer gå på föreningens mark inom vägområdet. Där de behöver nyttja tomtmark för stamledningen tecknas separat avtal med berörda fastighetsägare.

PEAB som är huvudentreprenör kommer höra av sig till alla medlemmar som har tecknat avtal för att besluta om lämplig (oftast kortast) dragning för serviserna på respektive tomt. Detta försöker man göra ca två veckor innan servisschakt ska utföras. Vi har stort ansvar för att märka ut / flytta och säkra växter mm som vi är rädda om på våran egen mark. Det är viktigt att få med allt man tänker på då man är på plats med PEAB för syn. Att göra ändringar eller styra arbetet när maskinerna väl är på plats brukar aldrig bli bra utan stoppar upp hela processen.

Har vi fler medlemmar som vill ansluta sig så kan ni maila mig eller Tom-Erik era kontaktuppgifter så vidarebefordrar vi dem till IP-Only.

Återställning av mark sker enligt gängse rutin vad gäller vägområde. Det innebär att man lägger en liten vall som med tiden sjunker ihop. Alltså brukar det ta ca en säsong innan naturen har återhämtat sig och ser ut som det gjorde innan. Vid de fastigheter som har gräsmatta ut på vägområde återställs inte gräsmattan utan det är något respektive fastighetsägare får ansvara för. Likaså är de vägtrummor under infarter till tomter, respektive fastighetsägares ansvar. Grävs något sönder så är det entreprenörens skyldighet att ersätta.

Vi kommer löpande, kanske en gång i veckan beroende på framskridande lägga upp info på facebook & hemsidan. Välkomna att ställa frågor i kommentarsfältet. Svarar gör vi inte omgående utan även det i någon intervall. Starta inte några egna trådar om arbetet, då det inte är säkert att vi ser dem och därför missar dessa frågor.

Mvh
Peter & Tom-Erik

Mail:
Peter: peter.wrangsell@haninge.se, Tom-Erik: tehedberg@gmail.com

2021-08-11 Information om båtplats och kö för båtplats har lagt sin på sidan "Om oss". Även lite information om grovsopor och hämtning av dessa finns där.  --  Ulf Stridh

2021-07-24 Hej nu är det dags att klippa/slå blomsterängen vid Stavsjöbadet igen. Om du är sugen att hjälpa till så gäller följande: Lördagen den 7 augusti kl 10.00. Samling vid parkeringen vid badet. Ta med lie, kratta, vatten, termos med kaffe? och glatt humör. Välkommen hälsar Hans Carlszon och Lars Lagander  --  Ulf Stridh

 2021-07-22 Nu håller årsmötesprotokollet att distribueras (via mail och post) se Facebook. Det finns också på sidan Protokoll och kallelser. Årsavgiften på 3000 kronor ska vara inbetald senast den 31 augusti på Nordea Plusgiro 93 26 14-1. I år är det som vanligt städavdrag på 400 kr om man var med och städade området i april. Förseningsavgiften är på 300 kronor om ni inte betalar i tid.  --  Ulf Stridh

2021-06-09 Nu är verksamhetsberättelsen utskickad eller lagd i er brevlåda i Flen. OBS att tiden för mötet är kl 11.00. Verksamhetsberättelsen finns också på sidan Protokoll och kallelser som PDF.  -  Ulf Stridh

2021-05-26 Som ni sett på våra anslagstavlor håller vi vårt årsmöte den 4 juli klockan 11.00 vid Stavsjöbadet.Verksamhetsberättelsen håller på att sammanställas och skickas ut så snart som möjligt.

Sjögräs- och vassklippning kommer att ske veckan före midsommar. Bekämpningen av våra Björnlokor fortsätter och ett försök görs med att samlas varje onsdag kl 10.00 (av de som kan). Lie, spade och skyddskläder är bra redskap.  -  Ulf Stridh

Aktuellt i området 2020-12-04 Idag har jag hjälpt Lasse Lagander och märka ut området vid sidan av Löfstigen för avverkning av sly. Mer information på vår Facebooksida. Som ni säkert hört kommer IP-Only vila från  allt arbete under vintern. Sedan får vi höra vad som händer nästa år. Det är väl ingen hos oss som har några förhoppningar längre. Kämpa nu ordentligt så vi får ett friskt år efter nyår.  -  Ulf Stridh

2020-09-24 Nu är vår Facebookgrupp igång. Tryck på förstoringsglaset uppe i menyn (i Facebook) sök efter "Vårt Yxtaholm" och svara på några frågor för att bli godkända. Gruppen är till för oss i området. Här kan vi kalla till aktiviteter, fråga om erfarenheter eller bara visa varandra hur fint området är.  -  Ulf Stridh

2020-09-22 NY INFORMATION OM FIBERDRAGNINGEN. Nu säger IP-Only att det har tillräckligt med intresserade (48 st). Styrelsen och IP-Only får nu sammarbeta för att komma med information hur de ska sätta igång med projekteringen. Och ni som tycker att oj det blir av och inte har tecknat sig tag kontakt med kundservice.ip-only.se  -  Ulf Stridh

2020-09-21 Det har ryktats att det klart med IP-Only och att de ska sätta igång att projektera. Men så är det inte, de har just nu 38 % anslutning. Det behövs 20-30 stycken till. Är ni intresserade tag kontakt med kundservice.ip-only.se eller ring 0200-43 00 00 kontaktinfo finns nog också på skyltarna i området. Båtupptagning i Stavsjön kommer att bli den 10 oktober i samband med "städning" av blomsterängen vid Stavsjön samling klockan 9.30.  -  Ulf Stridh

2020-06-25 Årsmötesprotokollet håller nu på att distrubueras. Det finns också under "Protokoll och kallelser" och sitter uppe på anslagstavlan vid containerna. Årsavgiften är 3000 kronor som ska betalas senast den 31 augusti på Plusgiro 93 26 14-1.  -  Ulf Stridh

2020-07-05 Årets årsmöte avhölls vid Stavsjöbadet i strålande sol med socialt avstånd till varandra. Ungefär lika många som vi brukar vara. Årsavgiften fastslogs till 3000 kronor som ska betalas senast den 31 augusti på Plusgiro 93 26 14-1. Vidare beslutades att båtar som inte ligger i vattnet ska förvaras på respektive tomt. Årsmötesprotokoll kommer som vanligt via post/mail.  -  Ulf Stridh

 2020-06-12 Vi har ändrat plats på Årsmötet för att det inte ska blil trångt. Därför försöker vi med fotbollsplanen. Allt annat är som vanligt men håll rekommenderat avstånd till varandra.  -  Ulf Stridh

2020-05-26 Vi planerar att  hålla årsmötet den 28 juni som tidigare bestämt. Eftersom vi är utomhus och det just nu går åt rätt håll med pandemin. Förhoppningsvis kommer inbjudan att skickas nästa vecka.  -  Ulf Stridh

2020-04-20 Styrelsen och brandförsvaret avråder bestämt för eldning nu när det är mycket torrt i våra marker. Det har i dag varit en markbrand på sluttningen upp mot Yxakvarnshöden. En person är misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet enligt Sörmlands Radio P4.  -  Ulf Stridh

2020-04-03 Styrelsen har beslutat att ställa in städdagen. Men eftersom alla rekomenderar att vi ska vara ute och röra på oss hoppas vi att ni städar i anslutning till era tomter. T. ex. klipper sly där det finns och krattar upp det grus som finns i dikena. Se anslag på tavlorna. Det är avprickning och grillningen som inte är lämplig att genomföra. Det betyder att ingen städrabatt kommer att utgå i år. Båtiläggning kan vi med försiktighet genomföra den 25 april kl. 9.45.  -  Ulf Stridh

2020-01-15 På förekommen anledning vill vi påminna om att det är förbjudet att använda råttgift i området.       IP Only har fått in drygt 20 intresseanmälningar vilket är för lite för att sätta igång i området. De kommer att sätta igång försäljningen igen omkring påsken då det är mer folk ute i området.  -  Ulf Stridh

2019-12-12 Nu är årets julblad under distribution med mail och med post. Om ni inte får/fått det så meddela det på astridh@telia.com. Kanske är postadressen eller mailadressen fleaktig. En PDF finns även på sidan Protokoll....  -  Ulf Stridh

2019-11-04 Det ligger en del ris utmed vägen och kanske på er tomt. Det är vägansvariga som klippt för att snöplogen ska ha fritt fram och inte bli repad. Det ska vara minst 4 meter fritt uppåt och natturligtvis hela vägbredden. Det är bra om ni tar rätt på det och slänger på er eventuella "rishög".   -  Ulf Stridh

2019-10-09 Vi har åter igen en vattenläcka på området. Den är i närheten av den förra i början av Mellösasjön.

IP Only har nu skickat ut försäljningsmaterial till oss i området.

2019-09-23 GRANSKOGEN: Vid styrelsemötet i söndags beslutades att granskogen vid dansbanan INTE kommer att avverkas i år. Vi kommer att sammankalla till ett medlemsmöte i samband med årsstämman nästa år. Med hjälp av experter och er medlemmar kommer vi då att besluta hur vi ska göra.

FIBER: IP Only har nu visat intresse för att förse oss med fiber. Försäljning kommer att på börjas i oktober då alla tomtägare kommer att bli kontaktade. Men det är ett antal parametrar som ska uppfyllas för att de ska gå vidare. Om allt går i lås kan byggstarten ske under nästa sommar.  

Gemensam båtupptagning i Stavsjön kommer att ske den 20 oktober klockan 10.00.  -  Ulf Stridh

2019-08-12 Hej här kommer en liten påminnelse om årsavgiften som ska betalas senast den 31 augusti. Avgiften är 3000 kr före städavdrget. Plusgiro: 93 26 14-1, skriv namn och adress. Vi vill också påminna om våra fiskeregler som är ganska enkla. Titta på kartan som finns på statsidan där syns våra vattengränser. Och de är hårda när det gäller kräftor men övrigt fiske kan bedrivas på lite större område.  -  Ulf Stridh

2019-07-31 Nu är årsmötesprotokollet på väg ut via mail och post. När det gäller avverkningen av skogen vid dansbanan så avvaktar vi ett tag. Vi kommer att närvara vid stormötet angående Brogetorp och höra vad befolkningen och experter har att säga. Förhoppningsvis får vi veta mer om granbarkborren och hur allvarligt läget är i området. Därefter kommer vi att fatta vårt beslut.  -  Styrelsen/Ulf Stridh

2019-06-13 På lördag klockan 10.00 kommer vi att rensa björnlokor vid infarten. Det är bra om så många som möjligt kommer så behöver vi inte hålla på så länge. Lie, räfsa och spade kan vara bra och ha. Liksom heltäckande klädsel. Vi ses på lördag.  -  Ulf Stridh

2019-06-08 Nu är alla verksamhetsberättelser utlämnade och postade. Sörmlands Vatten har utfärdat bevattningsförbud dagtid mellan kl 06.00-20.00. Men det är tillåtet att vattna med kanna även under den tiden. Helgen den 15-16 kommer vi att behöva bekämpa björnlokorna. Det är bra om vi är många då går det fortare. Lie och skyddskläder behövs. Titta på den här sidan på fredag för vidare information.  -  Ulf Stridh

2019-05-23 Det börjar närma sig vårt årsmöte den 30 juni. Kallelse finns nu på sidan Protokoll och kallelser. Det kan i år bli svårt att hinna med utskicket inom stadgeangiven tid. Men det kommer att ske så snart som möjligt. Ulf Stridh

2019-05-03 Undertecknad och styrelsen vill framföra vårt stora tack för den enorma arbetsinsatsen som gjordes på vår arbetsdag i lördags!

P.g.a torkan kunde vi inte elda men bl.a detta gjordes:

Dikesrenar rensades, båda badplatserna har städats upp från både ekollon och sly, bryggan vid Ulvsundavägens slut har lagats och oljats, Löfstigen har röjts på ris från Höjdvägen fram till spången, Badstigen har röjs på sly på två ”akuta” sträckor, slänten ovanför Hägerbovägen 24-26 har röjts på sly, slydungen vid infarten till området är nedsågad och slyet samlat i högar samt bäcken mellan 55:an och Mellösasjön har rensats.                              Lasse Lagander (skogsansvarig) /YSF:s styrelse 

2019-03-30 Under "Protokoll och kallelser" ligger nu en beskrivning av vad som ska göras på städdagen.  -  Ulf Stridh

2019-03-28 Hej! Om du undrar över färgbanden som satts upp längs Badstigen (stigen mellan Höjdvägen 2-4 och parkeringsplatsen vid Stavsjöbadet) så sitter de där för att på vår allmänna arbetsdag, den 27 april, kommer vi på Stavsjöhöjden röja sly på vissa delar av stigen. Därför har jag förberett detta arbete genom att märka upp enl. följande: gul-/röda band = begränsningslinje för hur långt från stigen vi kommer att röja sly oranga band = träd som ska sparas. Vi tar sen bort banden när arbetet är slutfört.  -  Lasse Lagander 070-565 53 30 

2019-03-28 Årets gemensamma båtiläggning i Stavsjön kommer att ske på morgonen den 27 april (städdagen). klockan 9.15. Då hinner vi till våra städuppgifter efter iläggningen.  -  Ulf Stridh

2019-01-02 Vattenläckan är lagad sedan några veckor sedan. Den kommer nog att kosta en hel del med både dykare och mycket fyllnadsmassor. Läckan var före Ulvsundavägen 5, vid mötesplatsen. Det verkar som vi klarat oss bra från stormen Alfrida (i alla fall fram till klockan 10 i dag). Vattenfall har varit i området och rensat vid och omkring våra elledningar. Respektive tomtägare får rensa vid sina tomter. Vattenfall kommer INTE och tar hand om det kapade. - Ulf Stridh

2018-12-10 Tyvärr har vi återigen en vattenläcka. Dykare har idag letat i Mellösasjön men inte hittat något fel. Det visade sig att läckan är  på land före Marjamäki. Läckan kommer att åtgärdas så snart som möjligt med en kort avstängning av vattnet.  -  Ulf Stridh

 2018-11-14 Vi har nu fått en skötselplan från våra samarbetspartners när det gäller skogen. Styrelsen kommer att gå igenom den och se vilka prioriteringar som ska göras och vad vi kan göra själva på t. ex. vårstädningen. Planen finns på "Protokoll och kallelser". Det första som kommer att ske är nog slutavverkning av granskogen mittemot dansbanan. Enligt expertisen har granarna slutat att växa och då är det risk att de torkar och drar åt sig granbarkborren. - Ulf Stridh/Lars Lagander

2018-10-16 Den 3 november klockan 10.00 är det samling vid containrarna. Röjning kommer att ske i vägrenarna ut till väg 55. Röjverktyg och ett glatt humör.  -  Ulf Stridh

2018-10-16 Vattenfall kommer vecka 43 att röja kraftledningsgatorna i vårt område. Det gäller Hägerbo 1:3 och Yxtaholm 2:16.Vad jag kan se gäller det inga tomter.  -  Ulf Stridh

2018-10-01 Nu är hösten här med allt vad det innebär. Söndagen den 14 oktober hjälps vi åt att ta upp båtarna i Stavsjön klockan 10.00. Dagen innan har Stavsjöhöjden städdag för att hålla området fint. - Ulf Stridh

 2018 07-14 Nu ligger Årsmötesprotokollet på sidan Protokoll och kallelser. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast 31 augusti. 3000 kr minus arbetsavgift på 400 kr om ni jobbade på städdagen. Protokollet lämnas nu till tryck och skickas ut i början av augusti. Torsdag den 19 juli kommer VATTNET VARA AVSTÄNGT mellan klockan 7.00 till ca 16.00 för att slutföra arbetet med vattenläckan. - Ulf Stridhh

 2018-07-09 Vi hade en stor vattenläcka i lördags vid Ulvsundavägens vändplan (nere vid vattnet). Därför är det luft i vattenledningarna och ni behöver spola en stund innan det blir bra igen. - Ulf Stridh

 2018-07-02 Tack till alla medlemmar som deltog i föreningens årsstämma i söndags! Representanter från 38 fastigheter närvarade vid årsstämman som traditionsenligt leddes av mötesordförande Hans Berg. I år fanns inga motioner att behandla men de närvarande fick information om läget gällande utbyggnaden av bredband och bekämpningen av björnlokor vid infarten. Stämman beslutade även att höja årsavgiften med 500 kr.  Årsavgiften blir således 3000 kr. Avdrag får göras som vanligt för de som deltagit på vårstädningen med 400 kr. Årsavgiften skall betalas senast den 31 augusti till PG 932614-1. De medlemmar som redan betalat måste komma ihåg att göra en extra inbetalning som motsvarar höjningen.

Mötet tog också upp hur vi hanterar våra sopor. Tyvärr har vi kunnat konstatera att ett stort antal sopsäckar dumpats utanför containrarna efter midsommarhelgen. Sopor som lämnas utanför containern tar inte sopbilen. Detta medför extra kostnader för föreningen om vi tvingas köpa extratjänster för bortforsling av sopor. Vi vill vädja om att endast sådant som skall slängas som hushållssopor kastas i containrarna. I övrigt är det varje fastighetsägares ansvar att köra allt annat avfall till återvinningsstationen.

Stämmoprotokollet kommer att anslås på anslagstavlan vid infarten från och med denna helg och 14 dagar framåt.                                                        Trevlig sommar! Styrelsen 

2018-06-07 I helgen postades våra årsmöteshandlingar. Hör av er via "kontakta oss" om ni inte har fått dem med posten. De finns också under Protokoll och kallelser för nedladdning. - Ulf Stridh

2018-05-19 Arbetsinsats med bekämpning av Björnlokorna kommer att vara den 16 juni kl. 10.00. Det är bra om så många som möjligt är med, det går fortare då. Anslag kommer på tavlorna. Rishögarna kommer eventuellt att tas om hand av våra skogsbönder. Men i så fall i höst och vi måste samla ihop dem i färre högar. Även i år kommer en helikopter att flyga intresserade över området. Det blir den 7 juli klockan 14.00. Glöm inte årsmötet den 1 juli.               - Ulf Stridh 

2018-04-18 Föreningens årsstämma hålls söndagen den 1 juli kl. 10.00 på Dansbanan, Hägerbovägen. Eventuella motioner skall vara inlämnade till styrelsen före den sista april. Vi passar också på att påminna om föreningens vårstädning lördagen den 28 april. Vi samlas kl. 09.00 enl. mötesplatser som ni hittar på anslagstavlorna samt här på hemsidan (se Protokoll och kallelser).Välkomna! Styrelsen

2018-03-26 Vårstädningen är i år den 28 april. Lappar sitter uppe på tavlorna. Ni kan också läsa om städningen på sidan Protokoll och kallelser. Vi provar i år med lite justering på städtiderna för att hinna med lite mer. - Ulf Stridh

 2018-03-14 Under våren kommer ett antal tallar att fällas för att undvika elavbrott. De står väldigt nära kraftledningen i skogen mellan Stavsjöhöjden/Hägerbovägen och Ulvsundavägen. Arbetet kommer att utföras av Kjell Andersson (med ardennerhästarna). Skogsansvarig Lasse Lagander

2018-03-13 Som flera av er har hört har Bredbandsbolaget dragit sig ur etableringen hos oss. Men nu har Telia hört av sig och verkar intresserade. Vi har också varit i kontakt med IP Only som också är en aktör i området. Vidare information under våren. - Ulf Stridh

2018-01-04 God fortsättning på det nya året. Tyvärr har det inte blivit någon vinter ännu. Men när det var snö ett par dagar i december fanns det spår av 2-3 älgar på Hägerbosidan och korsande Löfstigen. Vildsvinen har inte gått in i området så långt ännu men håller på att förstöra Löfstigen. - Ulf Stridh

2017-10-16 Du som vill njuta av vitsippeprakten i ekbacken även nästa vår kom och hjälp till att ta bort sly som vuxit upp sen senaste röjningen. FÖLJANDE GÄLLER: lördagen den 11 november. Tid klockan 10.00 och du bestämmer själv hur länge du vill stanna. Samling vid sopcontainerna. Ta med sekatör/bågsåg/röjsåg/motorsåg och glatt humör. Ta med något att äta/dricka till fikapausen. Frågor besvaras av Lasse på 070-565 53 30. 

2017-10-05 Lördagen den 21 oktober hjälps vi åt att ta upp båtarna i Stavsjön. Tid klockan 10.00. Ni som har städdag kan väl komma några minuter tidigare. - Ulf Stridh

2017-08-25 Blomsterängen vid Stavsjöbadet är slagen och gräset ska räfsas ihop. Lördagen den 9 september kl. 10.00 hoppas vi att några frivilliga vill vara med och hjälpa till. Det vore en fin tradition att ha en höhässja varje höst. Ta med kratta och är det fint väder ta med kaffe så kan vi fika tillsammans efteråt. - Ulf Stridh

2017-08-21 Nu har vi fått svar från Bredbandsbolaget. Det ligger som ett dokument på Protokoll och kallelser. Där ligger också en version med förtroendevalda som är lite justerad. - Ulf Stridh

2017-07-10 Vad händer i vårt område? Fyra st skyltar angående ordningsregler och hundar vid Stavsjön har blåst bort eller rivits ned. Två st badtermometrar har saboterats och två st har helt försvunnit i år på knappt två månader!!! Nu kommer det inte att sättas i någon mer termometer i Stavsjön detta år. - Ulf Stridh

 2017-07-03 Vårt årsmöte i lördags avhölls utan några problem. Nästan 40 hushåll representerades. Den stora diskussionen var om fiberutbyggnaden. Det var många frågetecken angående Bredbandsbolagets agerande. Många av frågorna som ställdes har ganska självklara svar. Bredbandsbolaget har idag hört av sig och vi har nog snart svar på de frågor som ställdes. Ett påstående kan jag räta ut direkt det är att även de som beställer "öppet nät" får dosa indragen i huset. De vill inte att tomtägare ska kunna sätta in vad som helst i sitt hus som eventuellt kan störa nätet. Ni som är intresserade kan titta på denna länk https://villafiber.bredbandsbolaget.se/ssci5823.  Ulf Stridh

 2017-06-12 De flesta av er har kontaktats av Bredbandsbolaget angående fiber. Efter att IP-Only inte tagit med oss i sin etablering i området frågade Bredbandsbolaget om de fick erbjuda oss fiber. Vi svarade ja på den frågan men trodde nog att de skulle agera på ett mer informativt sätt. Vi har inte tagit kontakt med andra aktörer men tror inte någon annan är intresserad när Bredbandsbolaget i om rådet. Är ni osäkra men vill ha fiber välj endast installation av öppet nät och välj när allt är klart. Alla bolag har starterbjudande av bredband och TV. - Ulf Stridh 

2017-06-04 Nu börjar kallelsen med förvaltningsberättelse skickas ut inför årsmötet som i år är den 2 juli. Så många som möjligt kommer att delas ut och resten skickas med post. Med dem som postas kommer inte en lapp för fullmakt att finnas med. Den finns att skriva ut från det dokument som lagts upp på hemsidan under Protokoll... Ulf Stridh

2017-04-25 På lördag är det vårstädning (se nedan och lappar på anslagstavlorna). Vi vill också påminna om att motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast på söndag den 30 april. Årsstämman kommer att hållas vid dansbanan den 2 juli. Handlingar kommer att skickas ut med post. -Ulf Stridh

 2017-04-06 Nu är det dax att lägga båtarna i Stavsjön igen. Den 29 april före städningen mellan klockan 9.15-9.45. Då hinner vi med att städa efterår och badet är rent från båtar. Ulf Stridh

2017-03-19 Nu finns det en fil som beskriver vårstädningen under fliken Protokoll och kallelser. Ett papper kommer också att sättas upp på anslagstavlorna. - Ulf Stridh

Arbetsuppgifter till städdagen den 29 april 2017:

Ekbacken: samling i korsningen Hägerbo- /Ulvsundavägen kl. 10.00

Arbetsledare: Hasse Carlzson. Deltagare: Yxtakvarnshöjden, Ulvsundavägen, Sjövägen, Höjdvägen, Hägerbovägen 1-2 Hägerbovägen 2-22,  Kvarnmon. Ta med: sekatör, bågsåg, glatt humör

Dansbaneängen: samling i korsningen Stavsjöhöjden/Hägerbovägen kl. 10.00

Arbetsledare: Stefan Cederberg Deltagare: Stavsjöhöjden, Hägerbovägen 24-26 Reservuppgift om det blir tid över: Slyröjning norr om Badstigen, väster om fotbollsplan Ta med: sekatör, bågsåg, motorsåg, glatt humör

 Löfstigen: samling mellan Hägerbovägen vid brevlådorna kl. 10.00       

Arbetsledare: Anna Eklund-Aldebring Deltagare: Hägerbovägen 35-49, 28-40 Reservuppgift om det blir tid över: Slyröjning och räfsning vid Stavsjöbadet Ta med: sekatör, bågsåg, glatt humör

Korvgrillning och avprickning vid Stavsjöbadet kl. 13.00    

Frågor: om det är något du undrar över, ta gärna kontakt med Lasse Lagander (skogsansvarig) på telefon 070-565 53 30

2017-03-07 Här kommer lite nytt inför 2017. Städdagen är i år den 29 april med grillavslutning vid Stavsjöbadet. På dagens styrelsemöte pratade vi mycket om snöröjning och sandning. Trots årets lite dåliga vinter blir kostnaderna höga. Vi kommer inför nästa vinter se över vårt avtal med röjare. Det är just nu full fart på planering av fiberutbyggnad. Tyvärr är vi just nu lite utanför de befintliga områdena men ska enligt Flens Kommun bli kontaktade innan vinterns slut. Ni som är intresserade kan gå in på http://flen.se/infrastruktur/bredband/pagaende-projekt. En del information kan också fås hos www.ip-only.se. Där finns ett formulär att fylla i för intresseanmälan. Även om vårt område just nu inte ligger i framkant kan vi kanske skapa ett intresse för oss som kunder.   Ulf Stridh

 2016-12-05 Nu är årets julblad under distribution. Det finns även uppladdat under Protokoll och kallelser. Där finns nu också ett dokument med våra förtroendevaldas kontaktuppgifter. Ulf Stridh

2016-11-25 Tyvärr har vildsvinen kommit allt längre in i vårt område. En stor del av fotbollsplanen mittemot badet utmed Hägerbovägen är förstörd. Dessutom har ett antal tomter blivit delvis "uppgrävda". Det är Hägerbovägen 35, 37 och 39 och minst tre tomter utmed Sjövägen. Är det någon som har ideér om hur vi skyddar oss? Ulf Stridh

2016-11-09 P.g.a. rådande väder blir det ingen röjning av ekbacken på lördag den 12 november. Vi kommer med nytt datum (troligtvis i feb-mars). Hälsningar Ulf Stridh/Lars Lagander

2016-10-04 Det är dax att ta upp båtarna ur Stavsjön. Jag tycker att vi gör det lördagen den 29 oktober klockan 10.00. Jag kommer att vara i Flen även helgen efter om det är någon som behöver hjälp. Hälsningar Ulf Stridh

2016-09-22 Ekbacken. Det är två år sedan Ekbacken vid infarten röjdes från sly senast. Nu är det dags igen. Om du vill att blå- och vitsippor ska glädja oss även nästa vår, så ställer du väl upp och hjälper till. 

Det gäller Lördagen den 12 november klockan 10.00. Samling vid sopcontainrarna.

Ta med sekatör (stor och/eller liten), såg röjsåg, motorsåg, fika för en rast samt ett gott humör.

Mvh skogsansvarige/Lars Lagander

2016-09-21 Var uppmärksamma i området. Det har försvunnit en blomställning och fyra trädgårdsdjur på Stavsjöhöden 3.

2016-08-30 Alla frågor som rör vattenfrågor sköts tills vidare av styrelsen. Ring därför Björn Lidén, telefon 076-942 15 21, i styrelsen om du har någon fråga/önskemål om vattnet i området

2016-08-23 Under sommaren har biblioteket vid dansbanan använts flitigt vilket är roligt. Nu finns ett stort antal böcker som man kan gå upp och låna. Det vore också bra om någon har en överbliven bokhylla som man kan tänka sig att skänka till biblioteket. Den befintliga hyllan och boklådorna är i dagsläget fulla. Hör i så fall av er via kontaktformuläret om ni inte själva kan transportera hyllan till dansbanan.
  
Under sommaren har vi även satt upp skyltar vid våra båda badplatser där vi vädjar om att inte rasta hundar i anslutning till baden. Respektera denna uppmaning av hänsyn till de som använder badplatserna. 
  Med förhoppning om en skön sensommar!
  Styrelsen  

2016-08-22 Jag har röjt en ny stig mellan Löfstigen och nya badstigen. Jag kallar den för Genvägen.Det är bra för oss hundägare att ha några alternativ när vi är ute och går. Ulf Stridh

2016-08-16 Nu är det hög tid att betala årsavgiften (senast den 31 augusti). Det är samma avgift som förra året. 2500 kr eller 2100 om man var med och städade i våras. Plusgiro 93 26 14-1 och skriv namn och er adress i Yxtaholm. Årsmötesprotokollet har skickats ut med post och via mail till de som tar emot meddelanden via datorn. Det sparar ganska mycket pengar för föreningen. Ni som inte fått någon försändelse kanske har fel adress i vårt register. Adressändring kan göras via "Kontakta oss". Ulf Stridh

  Söndagen den 26 juni hölls den årliga stämman i Yxtaholms samfällighetsförening. Representanter för 39 fastigheter trotsade det kraftiga regnvädret och deltog vid stämman. Till mötesordförande valdes Hans Berg som inledde stämman med en tyst minut för områdesvärden och tidigare ordföranden Bengt Kumlin, som avlidit efter en tids sjukdom.  Förutom sedvanliga formaliteter behandlades två motioner under stämman. En motionär yrkade på ändringar i YSF: s stadgar. Denna motion avslogs av stämman. Den andra motionen gällde investering i en kompletterande brygg-del till bryggan i Stavsjön. Stämman röstade för bifall till motionen. Protokoll från årsstämman kommer att distribueras i sin helhet under början av Augusti till medlemmarna. Protokollet kommer också att finnas tillgängligt på anslagstavlan vid infarten under 2 veckor i augusti samt även på hemsidan. Från och med årsstämman har föreningen en ny ordförande, Björn Lidén. Björn var tidigare en av föreningens revisorer och ersätter nu Johan Berglund som ordförande. Föreningen tackar Johan för hans insatser som ordförande under de senaste åren! Johan med familj har under det gångna verksamhetsåret sålt sin fastighet och flyttat från Yxtaholm.   Under den gångna veckan har arbetet med att röja bland vindfällda träd startat. En bonde med två ardennerhästar arbetar med att frakta bort ca 50 träd som föll under vinterstormen. I och med att man använder hästar i arbetet kommer påverkan på skogsmarken bli minimal.  En trevlig sommar önskar styrelsen!


2016-06-05 Kallelse, och handlingar, till årsmötet den 26 juni har postats och även sats upp på anslagstavlorna. Det ligger fortfarande en båt kvar på badstranden vid Stavsjön. Den kommer att bäras bort om ca en vecka och hamna längre ifrån vattnet. Helst vill vi inte ha några båtar alls vid badet på sommaren för att förenkla gräsklippningen. Båtar som inte läggs i år efter år borde ligga på ägarnas tomter. Under helgen har det varit omkring 22 grader varmt i Stavsjön. Alltså mycket badbart. Skrivet av Ulf Stridh

Tack för alla insatser under lördagens städdag!  Tyvärr inföll städdagen i år under valborgshelgen och många av våra medlemmar kanske hade andra aktiviteter inplanerade. Enligt vår kassör registrerades dock representanter för 41 fastigheter som närvarande vilket är normalt. Som vanligt var vädret på vår sida och solen värmde riktigt skönt under dagen. En mängd arbetsuppgifter blev utförda. Bland annat lyckades vi bärga den gamla vattensjuka bryggan i Mellösasjön som slitit sig under stormen. Bryggan bogserades bort och kapades upp. Bryggan måste nu torka innan den kan köras iväg till tippen. Röjning och städning klarades även av vid båda badplatserna som nu är redo för sommarsäsongen. Därutöver utfördes en mängd arbeten ute i de olika områdena. Ekbacken, där beslöt vi att vänta med slyröjningen då den fortfarande var full med blommande vitsippor.
  Bra jobbat alla som deltog!
Styrelsen

2016-04-01 Nu är det snart dags för vårstädning i området. Det är lördagen den 30 april kl. 10.00. Anslag anslås på informationstavlorna och finns även under Protokoll och kallelser.  

Sjösättning av båtarna i Stavsjön kommer vi i år att göra söndagen den 1 maj kl. 10.00. Detta för att det ska bli mindre stressigt före städningen på lördagen. 

2016-02-22 VIKTIG INFORMATION OM ATT FÄLLA TRÄD I VÅR SKOG. Under de stormiga dagarna i december föll många träd i vår skog. Vi har därför anlitat en entreprenör som ska ta bort vindfällda träd.

När han var här för att inventera och planera detta jobb såg han flera personer såga upp vindfällda träd. Vår entreprenör kan inte åta sig att ta ansvar för detta uppdrag om andra är ute i skogen och gör samma sak

Detta är ett riskfyllt jobb och det är också viktigt att det görs korrekt. Därför måste vi be alla boende att undvika att såga upp vindfällda träd och istället låta vår entreprenör göra detta. - Vänliga hälsningar Styrelsen

2015-12-18: För er information. Jag har sålt mitt hus på Hägerbovägen och flyttat. Övriga i styrelsen har önskat att jag kvarstår som ordförande fram till årsstämman i juni och jag har accepterat det då det inte finns några juridiska hinder för detta. Det är som vanligt enklast att kontakta mig via kontaktformuläret på vår hemsida. God Jul och Gott Nytt År! / Johan Berglund

2015-12-16: Det har smugits sig in ett litet fel i Julbladet angående Vårstädningen. Vårstädningen är lördagen den 30 april och inget annat. / Johan Berglund.  

2015-12-08: En liten jolle har kommit drivande i Mellösasjön. Den finns nu förtöjd på Ulvsundavägen 25. / Hedbergs, 0704143630.

2015-12-06: Det har under helgen varit ett längre elavbrott i området. Ca 30 timmar innan Vattenfall ställde ut dieselaggregat vid transformatorhusen. De jobbade då fortfarande på att laga brottet. Hos oss verkade det som om de bara skickade ut enfas för varmvattenberedaren i källaren fungerade inte plus lite annat. / Ulf Stridh Hägerbovägen 40

2015-11-23: Angående undersökningen av intresset för anslutning till fibernät. I dagsläget är det mindre än en tredjedel (29 %) av medlemmarna i vår samfällighet som har sagt sig vara intresserade. Det är för få för att vi i dagsläget ska gå vidare i denna fråga. Frågan är inte nedlagd men däremot lagd på is tills vidare. / Johan Berglund

2015-11-20: Vattenfall meddelar att det kommer att vara ett planerat strömavbrott i vårt område den 25 november kl. 10.30 -15.30. / Johan Berglund

2015-10-22: Läckan är lagad och vattnet släpptes på kl. 18.30. / Johan Berglund

2015-10-22: Tyvärr har vi en vattenläcka på vår huvudledning. Läckan är vid korsningen Ulvsundavägen-Hägerbovägen. Det kan bli nödvändigt att stänga av vattnet senare idag. Vi återkommer med mer information. / Johan Berglund

2015-10-22: Tack alla ni som svarat på vår enkät om Humledals fibernät. Idag har vi fått 79 svar vilket innebär att vi fortfarande saknar över 40 svar. Vi ber er som inte svarat att göra detta så snart som möjligt. Angående de svar vi fått är majoriteten inte intresserad av en anslutning till ett framtida fibernät. Vi har fått information om att vårt område i vilket fall som helst inte är aktuellt i den första etappen av denna utbyggnad. Hur vi går vidare kommer att bestämmas av utfallet av samtliga svar samt när vi fått mer information från Humledalsfiber angående planering och kostnad. Styrelsen återkommer i detta ärende framöver. / Johan Berglund

2015-09-27: Nu på lördag, 3 oktober, har vi på Stavsjöhöjden en extra städdag med start kl. 10.00. Vi samlas vid Stavsjöhöjden 19 (vändplanen) och kommer att röja sly längs med badstigen (den mellan Stav- och Mellösasjön). Ta med vad du har, såg, stor och liten sekatör, motorsåg, röjsåg och glatt humör. Vid lunch bjuder Katarina på sedvanlig, underbart god hemlagad ärtsoppa. Hjärtligt välkommen säger Stefan & Katarina Cederberg, Lasse Lagander

2015-09-25: Hösten har varit mycket strulig för mig så framförhållningen med båtupptagningen har blivit lidande. Vi på Hägerbo kommer att ha höststädning den 10 oktober och kommer då att passa på att ta upp våra båtar. Klockan 9.30 är väl en bra tid vid badet / Ulf Stridh

 2015-09-21: Vägbanan vid infarten och första backen på Hägerbovägen har blivit lite dålig. Dessa sträckor kommer därför att rivas upp och jämnas till. Detta kommer att ske i oktober då vägbanan behöver vara fuktig för bästa resultat. / Yngve Broberg (Vägansvarig) genom Johan Berglund

2015-09-14: Höststädning Kvarnbacken. Vi träffas vid dansbanan lördag den 10 oktober kl. 10 och fördelar sysslorna. Ni som bor på Kvarnmovägen är också hjärtligt välkomna. Vi städar fram till kl 12 och grillar sedan korv. / Hans Carlsson (Områdesvärd Kvarnbacken) genom Johan Berglund

2015-08-16: Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften. Den ska vara betald senast 31 augusti och är på 2 500 kr. De som var med på vårstädningen för dra av 400 kronor. Nordea Plusgiro med nummer 932614-1 och skriv er adress i Flen vid inbetalningen.

2015-07-27: Årsmötesprotokollet och en sida med bild på styrelsen finns nu under Protokoll och kallelser. Utskick kommer att ske under veckan. De som meddelat att de vill ta emot skrivelser på mail har fått det levererat idag. / Ulf Stridh

2015-07-24: Idag klipptes gräset längs våra vägar. Vi ska se till att detta görs innan midsommar framtida år. / Johan Berglund

2015-07-14: Vattnet ska i skrivande stund (kl 14.55) vara tillbaka sedan ett par timmar. Markjobb AB kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att inte fler läckor uppstår men vattnet ska inte behöva stängas av igen. / Johan Berglund

2015-07-14: Klippning av gräset längs våra vägar är beställd och kommer att utföras inom nära framtid. / Johan Berglund

2015-07-13: Arbetet med att åtgärda vattenläckan beräknas börja i morgon tisdag 14 juli kl. 07.15. Vattnet kommer troligen stängas av på morgonen eller under förmiddagen. I bästa fall kan vattnet släppas på igen under tidig kväll men i värsta fall finns det inget vatten alls under tisdagen. Vi återkommer med nya besked under arbetets gång. / Johan Berglund 

2015-07-11: Vattenläckan vid Mellösasjön är allvarligare än befarat och måste åtgärdas så snart som möjligt. Det är möjligt att detta jobb påbörjas redan nu på tisdag den 14 juli. Detta kommer att innebära att vattnet stängs av under en viss tid. Då det snabbt kan komma nya besked är det svårt att hinna sätta upp nya anslag på våra anslagstavlor och vidare information om vattenläckan kommer att meddelas på denna sida. / Johan Berglund

2015-07-09: Det kan fortfarande förekomma luftbubblor i vattnet efter åtgärderna i onsdags men dessa bör försvinna om någon dag. / Johan Berglund 

2015-07-07: Yxtaholms boklåda. På dansbanan finns det böcker som det är fritt att ta och läsa. Lägg gärna dit böcker som du tror att någon annan vill läsa. Om du undrar över något kontakta Ylva Östfeldt på Kvarnmovägen 1, telefon 073-914 09 41.             / Ulf Stridh

2015-07-07: Sörmland vatten är nu klara med sitt jobb och vattnet är tillbaka med fullt tryck. Det kommer inte att bli mer åtgärder denna vecka och vattnet kommer därför inte att stängas av helt de närmaste dagarna. Vid senare tillfälle kommer dock en ventil att behöva bytas med vattenavstängning som följd. Vi återkommer med information om detta framöver. / Johan Berglund

2015-07-03: Sörmland Vatten kommer att undersöka en vattenläcka i en ledning vid Mellösasjön på tisdag morgon (7 juli)). Detta kommer att innebära att vi kommer att ha lägre tryck och mindre vatten i våra kranar under tisdag morgon och förmiddag. När denna läcka kommer att åtgärdas kommer vattnet att helt stängas av. Vi kommer att sätta upp information om detta på våra anslagstavlor och hemsidan kommer att vara uppdaterad med aktuell information. / Johan Berglund

 2015-05-22: Var uppmärksamma på bilar och folk som inte hör hemma i området. Det har i veckan varit inbrott i ett förråd på Stavsjöhöjden. Bl a en motorsåg har stulits. / Ulf Stridh

2015-05-19: Nu närmar sig sommaren och årsmötet med stormsteg. Kallelse och årsmöteshandlingar finns nu under Protokoll och kallelser. Det finns några vakanser i valberednings papper. Fundera på om du inte kan hjälpa föreningen några år och ta kontakt med Rolf Cederholm. Det är bra för föreningen om det kommer in nya krafter som kan hjälpa till att jobba (ingen arbetsuppgift är så betungande). / Ulf Stridh

2015-05-16: Vid våra båtbryggor ligger det många båtar som inte verkar användas. Det finns båtar som är trasiga och de ska vi forsla bort under året. Andra som inte läggs i vattnet måste läggas så de inte är i vägen för klippning, städning mm. Båtar som inte varit i vattnet på flera år vill vi ha namnlapp på eller tala med bryggfogdarna där båtarna ligger. Annars är det risk att de flyttas eller forslas bort./ Ulf Stridh bryggfogde Stavsjön

2015-05-29: Det har kommit ut en VA-plan för Flens kommun där vårt område är med. Enligt den kommer det inte att hända något innan år 2028. Hela planen finns på hemsidorna för Flens kommun och Sörmlands Vatten. / Ulf Stridh

2015-04-27: Ett stort tack till alla ni 46 hushåll som hjälpte till på vårstädningen i lördags. / Johan Berglund

2015-03-19 Som tidigare meddelats sker vårstädningen den 25 april klockan 10.00. Var arbetsinsatserna kommer att sättas in står på kallelsen som sätts upp på anslagstavlorna. Kallelsen finns också under Protokoll och kallelser. Gemensam båtiläggning kommer att ske på städdagen klockan 9.20 vid Stavsjön.

2015-01-20: Vårstädningen kommer att ske den 25 april. Vi kommer fram tills dess arbeta fram arbetsuppgifter som är lämpliga och nödvändiga. / Ulf Stridh