Yxtaholms Samfällighetsförening

 

Yxtaholm samhällighetsförening 

 

 Yxtaholms Fritidsområde ligger vid väg 55, mellan Flen och Malmköping, ca 3 km norr om Flen. Området tillhör Flens kommun. Totalareal ca 80 hektar, vägnät ca 5 km. Området består  av 122 tomter fördelade på sju lokalområden samt allmänningar och gemensamhetsanläggningar.

Föreningen
För att tillvarata våra gemensamma intressen och förvalta de gemensamma anläggningarna såsom vägar, vattenledningar, grönområden, bryggor o. dyl., finns en samfällighetsförening. I föreningen ingår alla fastighetsägare obligatoriskt som medlemmar. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt ytterliggare minst två ledamöter. De sju områdesrepresentanterna har till uppgift att föra fram idéer och synpunkter till styrelsen samt vara områdets kontaktperson. Föreningens verksamhetsår är 1 maj – 30 april. Meddelande till föreningen kan lämnas till områdets kontaktperson eller lämnar/sändas till någon av de övriga förtroendevalda.

Stämma
Ordinarie årsmöte hålls årligen i juni månad (vanligen söndagen i midsommarhelgen). Då väljs styrelse och funktionärer, godkänns bokslut och fastställs föreningsavgift. Dessutom behandlas övriga förslag/motioner från medlemmar och styrelse. Förslag och motioner inlämnas skriftligen till styrelsen senast i april månad.

Avgift
Styrelsen upprättar en budget för kommande verksamhetsår. Denna framläggs på föreningsstämman och skall godkännas av densamma. Med utgångspunkt från budgetförslaget upprättas en debiteringslängd vilken innehåller de belopp som skall uttaxeras av respektive medlem samt när betalning skall ske.

Adress
Yxtaholms Samfällighetsförening, c/o Agneta Stridh, Lännavägen 10 C, 141 63 Huddinge, Mailadress astridh@telia.com